Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimine

EL ühtekuuluvusfond

Üldinfo

Viimsi Vallavalitsus esitas SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimiseks, mis rahuldati. Projekti kogumaksumus on ligi miljon eurot, millest toetus moodustab ligikaudu 700 000 eurot.

Projekti raames renoveeritakse Haabneeme aleviku keskusala (vt punasega piiritletud ala joonisel) tänavavalgustuse võrk. Valgustite arvu suurendatakse või vähendatakse vastavalt praegustele nõuetele ja tehnoloogiale, amortiseerunud mastid ja valgustid asendatakse uutega. Samuti võetakse kasutusele valgustuse juhtimissüsteem, mis annab ise märku, kui mõni lamp ei põle. LED-tehnoloogia kasutuselevõtt võimaldab vähendada elektrienergia kulu, mis toob ühtlasi kaasa rahalise säästu omavalitsusele. Tänavad muutuvad valgemaks, seeläbi ka suureneb turvalisus ja paraneb heakord. Haabneeme kortermajade piirkond muutub senisest paremini valgustatuks, misläbi paraneb ka elukeskkond.

Haabneeme LED projektiala kaart

Septembri alguses allkirjastati Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimistööde leping. Riigihankega valiti välja lepingupartner, kelleks on AS Connecto Eesti. Lepingu lõpptähtaeg on 30.06.2019, kuid põhitööd (mastide ja valgustite vahetus) peaksid tehtud saama 2019. aasta jaanuari lõpuks. Teede ja haljasalade taastustööd jäävad seega kevadperioodi. Töödega on kavas alustada juba paari nädala jooksul.

Tööpiirkonnad

Et mitte korraga kogu Haabneeme alevikku üles kaevata, on tööd jaotatud nelja piirkonna vahel. Töödega alustatakse Kaluri tee ja Mereranna tee vahele jääva alaga. Järgneval / kõrvaloleval joonisel on näidatud nii projektiala tervikuna kui ka tööpiirkonnad. Piirkonna number tähistab ühtlasi tööde Haabneemes toimumise järjekorda.

Haabneeme tööpiirkonnad

Kokku läheb üle aleviku uuendamisele 402 valgustuspunkti. Projektala kaablite kogupikkus on hetkel ligi 10 km, millest maakaablid moodustavad ligi 7 km ja õhukaablid ligi 3 km. Projektiga on kavas kõik kaablid maa alla viia. Selleks paigaldatakse 7,7 km uusi maakaableid. Valgustid paigaldatakse 10, 8, 6 ja 5 meetri kõrgustele mastidele. Alljärgnevalt on toodud tänavate kaupa ülevaade, millise kõrgusega mastid piirkondadesse paigaldatakse.

10-meetrised mastid paigaldatakse

 • Rohuneeme teele (vahetatakse valgustid)

8-meetrised mastid paigaldatakse

 • Heldri teele (Idapõllu tee 27 ja Tammepõllu tee 25 vastu)
 • Sõpruse teele
 • Ravi teele
 • Männi teele
 • Kase põik teele
 • Mereranna teele (Rohuneeme ja Kolhoosi tn vahel)
 • Kesk teele (Kesk tee 18 ja Rohuneeme tee vahel)

6-meetrised mastid paigaldatakse

 • Kõikidel tänavatele, mis algavad Rohuneeme teelt (v.a Kaluri tee ja Kesk tee)
 • Kase teele
 • Kuuse teele
 • Sõstra teele
 • Väljaku teele
 • Haava teele
 • Kolhoosi teele
 • Randvere tee 13 ja Mereranna tee 2a majade ette

5-meetrised mastid pargivalgustitega paigaldatakse

 • Mereranna teele (lõigul Randvere tee kuni Kaluri tee 10 kinnistu) mõlemal pool
 • Kaluri tee ja Kesk tee vahelisele alale (Heldi tee jalgratta ja jalgtee)
 • Mereranna 2, 4, 6 hoovidesse ja neid läbivatele teedele (Kuunari tee, Murdlaine tee, Merelaine tee)
 • Heki teele (Mereranna majade poolele)
 • Kesk tee 1 jalgteedele
 • Kaluri tee 2, 4, 6 ja 8 hoove läbivatel teedele
 • Randvere tee 13 ja 15 hoove läbivatele teedele

Uued ja energiatõhusad valgustid

Uued LED-valgustid vahetavad välja senised elavhõbeda- ja naatriumlambid. Peamisteks erinevusteks on oluliselt madalam energiakulu, soojema tooniga valgus, võimalus valgustust juhtida ja väiksem valgusreostus.

Kui praeguste Haabneeme aleviku valgustite energiakulu on keskmiselt 168 W, siis LED-valgustite puhul saab see olema umbes 46 W. Seega on erinevus enam kui kolmekordne. Selle tulemusena peaks olema eeldatav kokkuhoid tänavavalgustuse elektrienergia ja võrguteenuse osas aastas ca 17 000 €. Samuti tähendab see kaudselt vähem kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamist.

LED-valgustid suunavad valgusvoo otse sellesse kohta, mida soovitakse valgustada. Võrreldes olemasoleva olukorraga tähendab see valgusreostuse vähendamist, sest elavhõbeda- ja naatriumlambid kiirgavad valgust märksa laiemalt.

Alahinnata ei saa ka uute valgustite esteetilist väärtust. Uued mastid ja valgustid näevad vanade asemel märksa kenamad välja.

Vallavalitsus palub elanikelt mõistvat suhtumist

On selge, et nii ulatuslikud tööd põhjustavad mõnevõrra ebamugavusi. Näiteks kaevatakse üles teid ja haljasalasid, samuti võib juhtuda, et mõni piirkond on valgustite vahetamise ajal pimedam. Tegemist on aga ajutise olukorraga, seetõttu palub vallavalitsus elanikel töödesse mõistvalt suhtuda. Kindlasti tekib tööde käigus mitmeid küsimusi, mida tuleb koostöös lahendada. Suuremate probleemide korral on alati võimalik pöörduda kas projektijuhi või omanikujärelevalve poole, kelle kontaktid avalikustatakse tööde teostamise kohtadesse paigaldatud infotahvlitel.

Tegevused

Täpsemalt saab projektist lugeda 6. aprilli 2018. a Viimsi Teatajast.

Lisainfo

Haabneeme tänavavalgustuse projektijuht Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting
Telefon: 5565 2383
E-post: jaan.urb@cumulus.ee

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

Seotud korteriühistud

Projekt puudutab järgmisi korteriühistuid:

Kaluri tee 2 Randvere tee 15 (KÜ Lainer)
Kaluri tee 4 (KÜ Kajakas 1) Mereranna tee 2a
Kaluri tee 6 (KÜ Ankrupaik) Mereranna tee 2
Kaluri tee 8 Mereranna tee 4 (KÜ Murdlaine)
Randvere tee 13 (KÜ Nord) Mereranna tee 6 (KÜ Kuunar)

Eelnimetatud 10 ühistu puhul asuvad tänavavalgustuspostid ja kaablid mitte valla maadel, vaid ühistute omal. Mastid ja valgustid kuuluvad vallavalitsusele. 1990ndatel ei olnud tavaks servituute seada ja nii jäi valgustus mitmetes kohtades korteriühistute maadele. Selleks, et vallavalitsus saaks tänavavalgustuse renoveerida ja rajada uue ja kaasaegse valgustuse ja asuda seda hooldama, on tarvis sõlmida isiklik kasutusõigus Viimsi valla kasuks. Selles osas vajab Viimsi vald kõikide ühistute kaasabi ja panust projekti õnnestumisse.

Täpsemalt saab selle kohta lugeda siit.

Tööde tellija

Viimsi Vallavalitsus
Taavi Valgmäe
Kommunaalvaldkonna peaspetsialist
Telefon: 5623 2830
E-post: taavi.valgmae@viimsivv.ee

Projektijuht

OÜ Cumulus Consulting
Jaan Urb
projektijuht
Telefon: 5565 2383
E-post: jaan.urb@cumulus.ee

Ehitaja

AS Connecto Eesti
Mart Eesmaa
projektijuht
Telefon: 5680 4868
E-post: mart@teejatee.ee

Omanikujärelevalve

P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
Urmas Koks
omanikujärelevalve
Telefon: 5623 0727
E-post: urmas@ppe.ee