Menetluses olevad keskkonnaload

 

Viimsi Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotlus materjalidega saab täpsemalt tutvuda Viimsi Vallavalitsuses dokumendiregistris  või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis „KOTKAS“.

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Viimsi koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
25.01.2022

Keskkonnaamet teatab, et MetalliTehas OÜ (registrikood: 14870549) (aadress Rohuneeme tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond) esitatud keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Keskkonnaluba taotletakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 3 alusel jäätmete käitlemiseks ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2 alusel jäätmete taaskasutamiseks (purustamine, sortimine, taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine, bioloogiline töötlus, mehhaanline ringlussevõtt). Käitluskoht asub aadressil Komposti, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89001:003:6430). Ettevõte plaanib käitluskohas koguda, ladustada, sõeluda ja purustada ning ringlusesse võtta (toota haljastujäätmetest haljastusmulda) erinevaid tavajäätmeid (metsamajandusjäätmed, paber ja kartong, plastpakendid, betoon, puit, klaas, kivid ja pinnas, biolagunevad jäätmed). Aastas plaanitakse käidelda kuni 1670 tonni jäätmeid. Üheaegselt plaanitakse käitluskohas ladustada kuni 173 tonni (274 m3) jäätmeid.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/ ), menetluse nr M-117656. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_…;

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7A, Tallinn 15172. 

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa muutmise taotlus
21.12.2021

Keskkonnaamet (edaspidi loa andja) teatab, et on võtnud menetlusse Tolmet OÜ (registrikood 11967685,  aadress  Harju  maakond,  Tallinn,  Lasnamäe  linnaosa,  Betooni  tn  7a)  esitatu keskkonnaloa  nr  KL-506934  muutmistaotluse.  Keskkonnaloa  muutmisega  soovib  ettevõte suurendada teatud metallijäätmete käitluskoguseid Muuga sadama käitluskohas. Nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 20.12.2021 nr DM-117541-2. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni 90 päeva.
 
Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-dele 2 ja 4 alusel metallijäätmete taaskasutamiseks (sorteerimine, tükeldamine – R12s, ladustamine – R13) samal jäätmekäitluskohal, mis asub aadressil Koorma tn 3d, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89012:001:0066).
 
Keskkonnaloa muutmistaotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-117541 all: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=17654&application_id=1010841
 
Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Veski 32, 50409.
 
Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
03.11.2021

Viimsi Vallavalitsus (registrikood 75021250, aadress Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju  maakond)  esitas  08.08.2017  Keskkonnaametile  vee  erikasutusloa  taotluse.  Peale keskkonnamõjude  hindamise  aruande  nõuetele  vastavaks  tunnistamist esitas  Viimsi Vallavalitsus 26.10.2021 ajakohastatud nõuetekohase taotluse keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS taotlusena nr T-KL/1009690-2, menetluse nr M-117436 all.

Eelnõu  kohaselt  antakse  Viimsi  Vallavalitsusele  vee  erikasutuse  keskkonnaluba  vee erikasutustööde  teostamiseks  Leppneeme  sadamas  (Leppneeme  Sadama  tee  18,  Leppneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond, katastritunnus 89001:003:1207): 
* süvendamine mahus kuni 36 900 m³; 
* süvenduspinnase kaadamine Aksi kaadamisalale mahus 36 900 m³;
* tahkete ainete paigutamine mahus kuni 40 100 m³. 
Keskkonnaluba antakse kehtivusega 15 aastat.

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel Keskkonnaametis. Eelnõud  on  digitaalselt  kättesaadavad  keskkonnaotsuste infosüsteemis  (https://kotkas.envir.ee/),  sisestades  otsingusse  registreerimisnumbri  M-117436 all.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult 30 päeva jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
 

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
17.08.2021

Viimsi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10115 Harju maakond) poolt 06.08.2021 esitatud Viimsi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse.

Uuringuluba taotletakse Harju maakonnas Viimsi vallas Lubja külas asuvale riigimaale katastriüksusele Krillimäe tee 2 // Viimsi metskond 79 (registriosa nr 9177002, katastritunnus 89001:001:1273). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Viimsi uuringuruumi teenindusala pindala on 11,05 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 24 puurauku ja kuni 24 uuringukaeveõõnt, uurimissügavusega kuni 8 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr M-116696 alt.
Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Suur 3, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab Keskkonnaametile esitada kuni 17.10.2021. 

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
17.08.2021

Viimsi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10115 Harju maakond) poolt 10.08.2021 esitatud Viimsi II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse.
Uuringuluba taotletakse Harju maakonnas Viimsi vallas Lubja külas asuvale riigimaale katastriüksusele Krillimäe tee 2 // Viimsi metskond 79 (registriosa nr 9177002, katastritunnus 89001:001:1273). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Viimsi II uuringuruumi teenindusala pindala on 9,14 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt, uurimissügavusega kuni 8 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr M-116720 alt.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Suur 3, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab Keskkonnaametile esitada kuni 17.10.2021. 

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.