Piirdeaia ehitamine

Uue piirdeaia rajamine

Kui kinnistu piirdeaia rajamisega kaasnevad kaevetööd (sügavus üle 0,3m), tuleb ehitusseadustiku lisa 1 omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Katastriüksuste vahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151) kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette. Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riikliku ehitisregistrisse EHR (dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga või www.eesti.ee kaudu).

Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega.

Piirdeaia ümberehitamine

Kui olemasoleva piirdeaia laiendamisega (pikendamisega) kaasnevad kaevetööd, on vajalik esitada ehitusteatis ja asendiplaan. Täies mahus ehitusprojekt ei ole sellisel juhul nõutav.