Raieloa ja raieteatise taotlemine

Viimsi valla tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) annab vastava taotluse alusel loa Viimsi vallavalitsus.
Raieluba on vajalik taotleda kõigi puude raieks, mille rinnasdiameeter (puu läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on üle 8 cm.
Raieluba ei ole vaja taotleda puude kärpimiseks  kuni 50 % ulatuses puu  võra kõrgusest ja/või laiusest.

Raieloa taotlemise õigustatud isikuks on puu kasvukoha:

  • kinnistu omanik;
  • riigimaa valitseja;
  • volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;

Taotlus peab sisaldama:

  1. Taotleja nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress.
  2. Omandisuhe puu kasvukohaga.
  3. Puu kasvukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu nr).
  4. Raiutava puu liik, rinnasdiameeter ja arv.
  5. Põhjendus puu raieks (nt kuivanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav puu jne).
  6. Puu raiumise orienteeruv aeg.
  7. Kinnitus, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse raiejärgselt heakord.

Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel.

Raieluba kehtib 3 kuud. Kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, siis tuleb taotleda raieloa pikendamist.

Raieluba väljastatakse tasuta.

Raieteatis

Raieteatist saad taotleda SIIT

Hädaolukorras võib puu raiuda raieloata, kui on tekkinud avariiolukord ning raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Hädaolukorras teostatava puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul esitada raieteatis (lisa 4) Viimsi Vallavalitsusele.

Detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu raieluba ei ole vaja taotleda. Raietöid võib teostama asuda peale ehitusloa väljastamist, s.o kehtiva ehitusloa olemasolul. Raieteatis detailplaneeringus või ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu raiumiseks, tuleb esitada vähemalt neliteist (14) päeva enne raietööde algust Viimsi Vallavalitsusele.

Kontakt

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist 
Telefon602 8859 
E-post: aet.pold@viimsivv.ee