Puudega isiku transporditoetus

Puudega isiku transporditoetuse taotluse vorm

Transporditoetust võib taotleda sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isik transpordiks väljaspool Viimsi valda asuvasse kooli- ja päevakeskusesse või muudel vajalikel juhtudel, toetuse määratakse rahalise toetusena Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras või transporditeenusena eelarveliste vahendite ja tehniliste võimaluste olemasolul ja piires.

Toetuse liigi, mahu ja andmise tingimused määrab Sotsiaal-ja tervishoiuosakond sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Osakond võib kehtestada teenusena saadavale toetusele omaosaluse.

Toetuse suurus on 65 € kuus

Vajalikud sammud ja dokumendid

  • Esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale taotlus toetuse saamiseks.  Taotlusele palume lisada sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusaste ja lisakulude tuvastamise otsus.
  • Olemasolul ka rehabilitatsiooniplaan või kohtuotsus (määrus) eestkostjaks määramise kohta.
  • Taotlus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Kontakt

Margit Stern
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Telefon: 602 8857 
E-postmargit.stern@viimsivv.ee

Grete Bobkin
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Telefon: 602 8826 
E-post: grete.bobkin@viimsivv.ee
Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

  • Vaie Viimsi vallavalitsusele aadressil info@viimsivv.ee või Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001 Viimsi vald.
  • Kaebuse Tallinna Halduskohtule Pärnu mnt 7, Tallinn.

Õigusaktid