Lasteaias lastehoiu ja koolis kohatasu ning toidu eest tasumise toetus

Täida lasteaias lastehoiu ja koolis kohatasu ning toidu eest tasumise toetuse taotlus SIIN

Toetus antakse tingimusel, et lapse mõlemad vanemad, hooldaja või eestkostja on Viimsi valla elanikud. Avalduse toetuse saamiseks võivad ametile esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka lastekaitseametnik, pedagoog või sotsiaaltöötaja.  

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 350 € ja iga järgmise pereliikme kohta 262,50 €. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 

Toetust antakse vähekindlustatud perele 

  • koolieelses lasteasutuses või lastehoius käiva lapse toiduraha ja kohatasu maksumuse hüvitamiseks

  •  gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil  

  • elatusvahendite puudumisel

 Toetuse taotlusele lisatakse  

  • Taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed

  • Andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta

  • Hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid

  • Vajadusel muud täiendavad dokumendid

KONTAKT 

Eldi Pärdi 
Sotsiaalregistri spetsialist
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond 
E-post:  eldi.pardi@viimsivv.ee
Telefon: 602 8825 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00